A+ R A-

Plany zmian w prawie karnym

Usprawnienie i przyspieszenie postępowania karnego – Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw
Wzmocnienie kontradyktoryjności procesu karnego, szersze wykorzystanie konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego, wprowadzenie zmian na etapie postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego, ukształtowanie na nowo podstaw stosowania środków przymusu, w tym środków zapobiegawczych – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, przyjęty został przez Rada Ministrów w minioną środę.

W wyniku wprowadzenia zasady kontradyktoryjności w fazie jurysdykcyjnej postępowania, sąd będzie przeprowadzał dowody na wniosek stron, a tylko w wyjątkowych przypadkach z urzędu.

– Wprowadzenie tej zasady będzie się musiało wiązać ze wzmocnieniem pozycji oskarżonego, ale również i pokrzywdzonego – tłumaczy Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. – Jednocześnie, zmiany te pozwolą na zmniejszenie liczby tworzonych dokumentów, przeprowadzanych czynności postępowania, w tym kosztownych dla Skarbu Państwa przesłuchań świadków i opinii biegłych, w sytuacjach w których są one w rzeczywistości nieistotne dla rozstrzygnięcia w sprawie – dodaje.

Projekt przewiduje również rozszerzenie zastosowania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania. Polegają one na zgodzie oskarżonego, prokuratora, sądu i ewentualnie pokrzywdzonego a zastosowanie określonej sankcji karnej. - Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań nie przeprowadza się np. rozprawy lub czynności dowodowych, co wpływa na skrócenie czasu postępowań i zmniejsza koszt funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – mówi Minister Jarosław Gowin. – Jednocześnie jednak chroniony jest interes społeczny jak i indywidulany osoby pokrzywdzonej – dodaje.

Po wejściu w życie nowych regulacji, w ramach postępowania jurysdykcyjnego zostanie wprowadzony szereg zmian mających na celu przyspieszenie postępowania. Chodzi o m.in. odwrócenie dotychczasowej podstawowej reguły dotyczącej obowiązkowego udziału oskarżonego w rozprawie. Wprowadzenie prawa oskarżonego (a zatem brak obowiązku), poza określonymi sytuacjami, pozwoli na uniknięcie bardzo częstych w polskich realiach odroczeniach lub przerwach rozprawy ze względu na niestawiennictwo oskarżonego.

- Przygotowane zmiany powinny doprowadzić do zmniejszenia liczby stosowanych zatrzymań i aresztów w sytuacji, w których nie wymaga tego stan postępowania – tłumaczy Minister Jarosław Gowin. – Konieczne jest również wyraźne wykluczenie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat, a także doprecyzowanie podstaw stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego i jego wykonywania – dodaje.Źródło: ms.gov.pl

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież